Przy wyborze odpowiednich funduszy inwestycyjnych ważną rolę powinna odgrywać ich charakterystyka. Rodzajów funduszy jest kilka, czego warto mieć świadomość. Najbardziej popularnym rodzajem wydaje się być otwarty fundusz inwestycyjny. Tak duże zainteresowanie nimi wynika z tego, że są one na tyle elastyczne, że skierowane są praktycznie do każdego potencjalnego klienta. W momencie, gdy klient zdecyduje się na wpłacenie do nich pieniędzy, automatycznie dostaje tytuł uczestnictwa, który w fachowej terminologii określany jest mianem jednostki uczestnictwa.

Fundusze inwestycyjne  mogą lokować swoje aktywa na przykład w papiery wartościowe, które emitowane są przez Narodowy Bank Polski lub Skarb Państwa. Dopuszczalne jest także inwestowanie w depozyty znajdujące się w zarówno w bankach krajowych jak i w innych instytucjach kredytowych. Warunkiem jest jednak termin zapadalności nie dłuższy niż rok. Wariantów jest jeszcze kilka. Status każdego towarzystwa posiada wszystkie zapisy, które dadzą nam szczegółową informację na temat charakterystyki działalności każdego funduszu inwestycyjnego.

Otwarte fundusze mają również tę zaletę, że zawsze można się z nich wycofać w każdej chwili. Dzieję się to na podstawie żądania odkupienia jednostki uczestnictwa przez fundusz. Z kolei fundusz inwestycyjny zamknięty daje szersze pole manewru jeżeli chodzi możliwości lokowania kapitału. Tutaj środki finansowe inwestowane są na przykład w papiery wartościowe, wierzytelności czy waluty.

Popularnością cieszą się także prawa majątkowe. Kwestia wyboru odpowiedniego rodzaju funduszu powinna być szczegółowo przedyskutowana z naszym doradcą. Jeżeli nie posiadamy wiedzy na temat inwestowania, dobry konsultant doradzi nam najlepsze rozwiązania, bazując przede wszystkim na własnym doświadczeniu. On również zobowiązany jest do przedstawienia nam charakterystyki wszystkich dostępnych alternatyw. W czasie prezentacji nie może jedynie skupiać się na pozytywnych stronach. Potencjalny inwestor musi być również poinformowany o wszystkich wadach oraz stopniu ryzyka, które zawsze przecież występuje.